Trygghet

För att som personal få möjlighet att sköta sitt arbete på en kvalitetsmässig hög nivå krävs det att man känner sig trygg när man kliver in på sin arbetsplats. Otrygghet leder till stress som sätter ner förmågan att utföra ett gott arbete. Personal som lever med våld och hot  behöver därför en struktur som tar tag i problemet på flera olika nivåer. Här faller ett tungt ansvar på ledningen. Om ledningen är medveten om och medverkar till att dessa åtgärder vidtags kan personalen bli trygg och till och med stortrivas på sin arbetsplats.
Ex.
”I en kommun tog man beslut om att samla fyra svårt utagerande brukare på ett ställe. Det första man tog hänsyn till i planeringen var miljön. Man byggde ett boende där miljön var säkerhetsanpassad och där man hade god överblick och lätt att påkalla hjälp. Boendet placerades 100 m från ett annat boende så att man skulle kunna få hjälp kvällar och helger när man hade lägre bemanning. Vid nyanställningar klargjorde man att brukarna var utagerande och försökte inte skönmåla verkligheten. Personalen fick utbildning både vad gäller arbetssätt och hur man bör agera i en hot/våldssituation. Efter två år arbetade nästan all personal i den ursprungliga gruppen kvar. Vid en föreläsning som jag hade på orten deltog personalen och delgav mig den här bilden av sin arbetsplats. Det gick inte att ta miste på att personalen hade bra verksamhet under utveckling och kände stolthet över vad man åstadkommit.”

Tillbaka